10%
کتاب نقد عکس - درآمدی بر درک تصویر
کتاب نقد عکس - درآمدی بر درک تصویر
موجود 1,750,000 ریال 1,575,000 ریال
10%
کتاب مجموعه آثار گرافیک علی وزیریان
کتاب مجموعه آثار گرافیک علی وزیریان
موجود 170,000 ریال 153,000 ریال
10%
کتاب رنگ در عکاسی
کتاب رنگ در عکاسی
موجود 1,400,000 ریال 1,260,000 ریال
10%
کتاب پیام عکس
کتاب پیام عکس
موجود 565,000 ریال 508,500 ریال
10%
کتاب تاریخ مختصر طراحی گرافیک
کتاب تاریخ مختصر طراحی گرافیک
موجود 120,000 ریال 108,000 ریال
10%
کتاب هنر خیابانی
کتاب هنر خیابانی
موجود 1,200,000 ریال 1,080,000 ریال
10%
کتاب عکاسی - مختصر مفید 9
کتاب عکاسی - مختصر مفید 9
موجود 1,500,000 ریال 1,350,000 ریال
10%
کتاب آشنایی با روند طراحی
کتاب آشنایی با روند طراحی
موجود 150,000 ریال 135,000 ریال
10%
کتاب مکتب عکاسی دوسلدورف
کتاب مکتب عکاسی دوسلدورف
موجود 250,000 ریال 225,000 ریال
10%
کتاب تماشای رنج دیگران
کتاب تماشای رنج دیگران
موجود 1,100,000 ریال 990,000 ریال
10%
کتاب ذهن عکاس - تفکر خلاق در عکاسی دیجیتال
10%
کتاب مدیریت منابع عکس
کتاب مدیریت منابع عکس
موجود 150,000 ریال 135,000 ریال