10%
کتاب از نشانه های تصویری تا متن - مرکز
کتاب از نشانه های تصویری تا متن - مرکز
موجود 2,450,000 ریال 2,205,000 ریال
10%
کتاب تاریخ سینما
کتاب تاریخ سینما
موجود 6,850,000 ریال 6,165,000 ریال
10%
کتاب وودی آلن - کتاب کوچک کارگردانان 2
10%
کتاب تاریخ تئاتر جهان - جلد دوم
کتاب تاریخ تئاتر جهان - جلد دوم
موجود 3,300,000 ریال 2,970,000 ریال
10%
کتاب پرورش صدا و بیان هنرپیشه
کتاب پرورش صدا و بیان هنرپیشه
موجود 990,000 ریال 891,000 ریال
10%
کتاب هنر تئاتر
کتاب هنر تئاتر
موجود 950,000 ریال 855,000 ریال
10%
کتاب فن نمایشنامه نویسی
کتاب فن نمایشنامه نویسی
موجود 1,900,000 ریال 1,710,000 ریال
10%
کتاب جدال با جهل - بهرام بیضایی
کتاب جدال با جهل - بهرام بیضایی
موجود 680,000 ریال 612,000 ریال
10%
کتاب اصول کارگردانی تئاتر
کتاب اصول کارگردانی تئاتر
موجود 970,000 ریال 873,000 ریال
10%
کتاب تاریخ تئاتر جهان - جلد اول
کتاب تاریخ تئاتر جهان - جلد اول
موجود 4,900,000 ریال 4,410,000 ریال
10%
کتاب تاریخ تئاتر جهان - جلد سوم
کتاب تاریخ تئاتر جهان - جلد سوم
موجود 4,000,000 ریال 3,600,000 ریال