10%
کتاب جامعه شناسی هنر
کتاب جامعه شناسی هنر
موجود 598,000 ریال 538,200 ریال
10%
کتاب مبانی جامعه شناسی هنر
کتاب مبانی جامعه شناسی هنر
موجود 2,500,000 ریال 2,250,000 ریال
10%
کتاب حقیقت و زیبایی - درس های فلسفه هنر
کتاب حقیقت و زیبایی - درس های فلسفه هنر
موجود 3,400,000 ریال 3,060,000 ریال
10%
کتاب مدرنیسم
کتاب مدرنیسم
موجود 1,850,000 ریال 1,665,000 ریال
10%
کتاب فلسفه هنرها
کتاب فلسفه هنرها
موجود 2,300,000 ریال 2,070,000 ریال
10%
کتاب کلیات زیبا شناسی
کتاب کلیات زیبا شناسی
موجود 130,000 ریال 117,000 ریال
10%
کتاب مبانی زیبایی شناسی
کتاب مبانی زیبایی شناسی
موجود 950,000 ریال 855,000 ریال
10%
کتاب زیباشناسی چیست -
کتاب زیباشناسی چیست -
موجود 1,000,000 ریال 900,000 ریال
10%
کتاب هنر به منزله تجربه
کتاب هنر به منزله تجربه
موجود 2,500,000 ریال 2,250,000 ریال
10%
کتاب فلسفه هنر
کتاب فلسفه هنر
موجود 1,250,000 ریال 1,125,000 ریال
10%
کتاب درآمدی بر زیباشناسی اسلامی
کتاب درآمدی بر زیباشناسی اسلامی
موجود 2,600,000 ریال 2,340,000 ریال
10%
کتاب خلاصه تاریخ هنر
کتاب خلاصه تاریخ هنر
موجود 3,000,000 ریال 2,700,000 ریال
10%
کتاب در جستجوی زبان نو
کتاب در جستجوی زبان نو
موجود 6,250,000 ریال 5,625,000 ریال
10%
کتاب هنر مدرن
کتاب هنر مدرن
موجود 5,200,000 ریال 4,680,000 ریال
10%
کتاب روانشناسی کاربردی رنگ ها (پنتون)
کتاب روانشناسی کاربردی رنگ ها (پنتون)
موجود 4,700,000 ریال 4,230,000 ریال