10%
کتاب قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی
10%
کتاب قوانین و مقررات استخدامی 1400
کتاب قوانین و مقررات استخدامی 1400
موجود 620,000 ریال 558,000 ریال
10%
کتاب قانون روابط موجر و مستاجر 1403
کتاب قانون روابط موجر و مستاجر 1403
موجود 700,000 ریال 630,000 ریال
10%
کتاب مبانی حقوق عمومی
کتاب مبانی حقوق عمومی
موجود 2,900,000 ریال 2,610,000 ریال
10%
کتاب قوانین و مقررات مواد مخدر - دوران
10%
کتاب مفهوم قانون
کتاب مفهوم قانون
موجود 3,600,000 ریال 3,240,000 ریال
10%
کتاب قوانین و مقررات بیمه 1402
کتاب قوانین و مقررات بیمه 1402
موجود 2,500,000 ریال 2,250,000 ریال
10%
کتاب حقوق بین الملل معاهدات
کتاب حقوق بین الملل معاهدات
موجود 7,500,000 ریال 6,750,000 ریال