10%
کتاب قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی
10%
آزمونهای استخدامی اطلاعات عمومی
آزمونهای استخدامی اطلاعات عمومی
موجود 1,500,000 ریال 1,350,000 ریال
10%
کتاب قانون مدنی 1402-جلد اول-دوم و سوم
کتاب قانون مدنی 1402-جلد اول-دوم و سوم
موجود 750,000 ریال 675,000 ریال
10%
کتاب قانون تجارت 1402
کتاب قانون تجارت 1402
موجود 800,000 ریال 720,000 ریال
10%
کتاب قوانین و مقررات استخدامی 1400
کتاب قوانین و مقررات استخدامی 1400
موجود 620,000 ریال 558,000 ریال
10%
کتاب قانون روابط موجر و مستاجر 1402
کتاب قانون روابط موجر و مستاجر 1402
موجود 550,000 ریال 495,000 ریال
10%
کتاب قوانین و مقررات مواد مخدر - دوران
10%
کتاب قانون اساسی - قانون مدنی 1402
کتاب قانون اساسی - قانون مدنی 1402
موجود 1,000,000 ریال 900,000 ریال
10%
کتاب قانون کار - قانون بیمه بیکاری 1400
کتاب قانون کار - قانون بیمه بیکاری 1400
موجود 500,000 ریال 450,000 ریال