10%
 کتاب اقتصاد-مختصر و مفید 14
کتاب اقتصاد-مختصر و مفید 14
موجود 650,000 ریال 585,000 ریال
10%
کتاب راز سرمایه
کتاب راز سرمایه
موجود 2,600,000 ریال 2,340,000 ریال
10%
کتاب درآمدی بر تحقیق کیفی
کتاب درآمدی بر تحقیق کیفی
موجود 2,200,000 ریال 1,980,000 ریال
10%
کتاب تئوری اقتصاد خرد
کتاب تئوری اقتصاد خرد
موجود 1,200,000 ریال 1,080,000 ریال
10%
کتاب اقتصاد و فرهنگ
کتاب اقتصاد و فرهنگ
موجود 1,200,000 ریال 1,080,000 ریال
10%
کتاب مبانی اقتصاد
کتاب مبانی اقتصاد
موجود 2,200,000 ریال 1,980,000 ریال
10%
کتاب اقتصاد پول و بانکداری
کتاب اقتصاد پول و بانکداری
موجود 3,000,000 ریال 2,700,000 ریال
10%
کتاب جستارهایی در رهبری
کتاب جستارهایی در رهبری
موجود 1,200,000 ریال 1,080,000 ریال
10%
کتاب مصاحبه حضوری
کتاب مصاحبه حضوری
موجود 320,000 ریال 288,000 ریال
10%
کتاب تئوری و مسائل اقتصاد خرد
کتاب تئوری و مسائل اقتصاد خرد
موجود 1,800,000 ریال 1,620,000 ریال
10%
کتاب مبانی علم اقتصاد
کتاب مبانی علم اقتصاد
موجود 3,900,000 ریال 3,510,000 ریال