10%
کتاب فاشیسم - مختصر مفید 10
کتاب فاشیسم - مختصر مفید 10
موجود 950,000 ریال 855,000 ریال
10%
کتاب آمریکا
کتاب آمریکا
موجود 550,000 ریال 495,000 ریال
10%
کتاب دموکراسی چیست-
کتاب دموکراسی چیست-
موجود 950,000 ریال 855,000 ریال
10%
کتاب نظریه های کلاسیک جامعه شناسی
کتاب نظریه های کلاسیک جامعه شناسی
موجود 3,800,000 ریال 3,420,000 ریال
10%
کتاب تاملی بر عقب ماندگی ما
کتاب تاملی بر عقب ماندگی ما
موجود 800,000 ریال 720,000 ریال
10%
کتاب مسایل اجتماعی ایران - آگه
کتاب مسایل اجتماعی ایران - آگه
موجود 700,000 ریال 630,000 ریال
10%
کتاب جامعه شناسی شهر
کتاب جامعه شناسی شهر
موجود 420,000 ریال 378,000 ریال
10%
کتاب تجدد و تجدد ستیزی در ایران
کتاب تجدد و تجدد ستیزی در ایران
موجود 1,200,000 ریال 1,080,000 ریال
10%
کتاب افکار عمومی
کتاب افکار عمومی
موجود 1,900,000 ریال 1,710,000 ریال
10%
کتاب جامعه شناسی زنان
کتاب جامعه شناسی زنان
موجود 1,400,000 ریال 1,260,000 ریال
10%
کتاب دموکراتیک شدن فرهنگ
کتاب دموکراتیک شدن فرهنگ
موجود 1,200,000 ریال 1,080,000 ریال
10%
کتاب جامعه شناسی پست مدرنیسم
کتاب جامعه شناسی پست مدرنیسم
موجود 2,500,000 ریال 2,250,000 ریال