10%
کتاب زبان شناسی - دانش معاصر 9
کتاب زبان شناسی - دانش معاصر 9
موجود 800,000 ریال 720,000 ریال
10%
کتاب سخنوری (سخنگویی-سخنرانی)
کتاب سخنوری (سخنگویی-سخنرانی)
موجود 250,000 ریال 225,000 ریال
10%
کتاب زبان زنده
کتاب زبان زنده
موجود 2,650,000 ریال 2,385,000 ریال
10%
کتاب درآمدی به گفتمان شناسی
کتاب درآمدی به گفتمان شناسی
موجود 460,000 ریال 414,000 ریال
10%
کتاب دستور تاریخی زبان فارسی
کتاب دستور تاریخی زبان فارسی
موجود 1,950,000 ریال 1,755,000 ریال
10%
کتاب جستاری در باب معنا
کتاب جستاری در باب معنا
موجود 420,000 ریال 378,000 ریال
10%
کتاب فارسی عمومی نو
کتاب فارسی عمومی نو
موجود 1,050,000 ریال 945,000 ریال
10%
کتاب ترجمانی و ترزبانی
کتاب ترجمانی و ترزبانی
موجود 340,000 ریال 306,000 ریال
10%
کتاب آشنایی با نظریه های نقد ادبی
کتاب آشنایی با نظریه های نقد ادبی
موجود 2,450,000 ریال 2,205,000 ریال
10%
کتاب دستور زبان فارسی معاصر
کتاب دستور زبان فارسی معاصر
موجود 1,800,000 ریال 1,620,000 ریال
10%
کتاب فرهنگنامه داستان های متون فارسی 2
کتاب فرهنگنامه داستان های متون فارسی 2
موجود 5,200,000 ریال 4,680,000 ریال
10%
کتاب فارسی عمومی
کتاب فارسی عمومی
موجود 730,000 ریال 657,000 ریال
10%
کتاب دستور زبان فارسی (پنج استاد)
کتاب دستور زبان فارسی (پنج استاد)
موجود 1,700,000 ریال 1,530,000 ریال