10%
کتاب نوشته رولان بارت
کتاب نوشته رولان بارت
موجود 558,000 ریال 502,200 ریال
10%
کتاب نظریه ادبی - معرفی بسیار مختصر
کتاب نظریه ادبی - معرفی بسیار مختصر
موجود 950,000 ریال 855,000 ریال
10%
کتاب مکتب های ادبی 2 جلدی
کتاب مکتب های ادبی 2 جلدی
موجود 6,250,000 ریال 5,625,000 ریال
10%
کتاب صد سال داستان نویسی ایران- 2جلدی
کتاب صد سال داستان نویسی ایران- 2جلدی
موجود 5,500,000 ریال 4,950,000 ریال
10%
کتاب آشنایی با داستایفسکی
کتاب آشنایی با داستایفسکی
موجود 218,000 ریال 196,200 ریال
10%
کتاب رمان به روایت رمان نویسان
کتاب رمان به روایت رمان نویسان
موجود 1,286,000 ریال 1,157,400 ریال
10%
کتاب کافکا به روایت بنیامین
کتاب کافکا به روایت بنیامین
موجود 1,950,000 ریال 1,755,000 ریال
10%
کتاب تراژدی
کتاب تراژدی
موجود 395,000 ریال 355,500 ریال
10%
کتاب پیکارسک-داستان قلاشان
کتاب پیکارسک-داستان قلاشان
موجود 260,000 ریال 234,000 ریال
10%
کتاب فرهنگ اصطلاحات ادبی
کتاب فرهنگ اصطلاحات ادبی
موجود 1,650,000 ریال 1,485,000 ریال
10%
کتاب سره گرایی زبانی
کتاب سره گرایی زبانی
موجود 320,000 ریال 288,000 ریال
10%
کتاب داستان نویسی For Dummies - آوند دانش
کتاب داستان نویسی For Dummies - آوند دانش
موجود 4,800,000 ریال 4,320,000 ریال
10%
کتاب داستان پسامدرنیستی
کتاب داستان پسامدرنیستی
موجود 350,000 ریال 315,000 ریال
10%
کتاب داستان نویسی برای کودکان For Dummies
کتاب داستان نویسی برای کودکان For Dummies
موجود 4,900,000 ریال 4,410,000 ریال
10%
کتاب نقش روشنفکر
کتاب نقش روشنفکر
موجود 1,600,000 ریال 1,440,000 ریال