10%
کتاب مبانی نظریه ادبی
کتاب مبانی نظریه ادبی
موجود 750,000 ریال 675,000 ریال
10%
کتاب هویت ایرانی و زبان فارسی
کتاب هویت ایرانی و زبان فارسی
موجود 1,200,000 ریال 1,080,000 ریال
10%
کتاب داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع
کتاب داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع
موجود 2,500,000 ریال 2,250,000 ریال
10%
کتاب امپراتوری نشانه ها
کتاب امپراتوری نشانه ها
موجود 2,000,000 ریال 1,800,000 ریال
باده عشق
باده عشق
موجود   3,450,000 ریال
10%
کتاب پرسه ها و پرسش ها (مجموعه مقاله)
کتاب پرسه ها و پرسش ها (مجموعه مقاله)
موجود 750,000 ریال 675,000 ریال
10%
کتاب صدای پای آب - نقد و بررسی اشعار سپهری
10%
کتاب سعدی شاعر عشق و زندگی
کتاب سعدی شاعر عشق و زندگی
موجود 2,450,000 ریال 2,205,000 ریال
10%
کتاب سیری در شعر فارسی
کتاب سیری در شعر فارسی
موجود 5,500,000 ریال 4,950,000 ریال
10%
کتاب آشنایی با نقد ادبی
کتاب آشنایی با نقد ادبی
موجود 4,900,000 ریال 4,410,000 ریال